TERMS AND CONDITIONS OF THE INTERNET GALLERY

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania oraz dokonywania zakupów z witryny internetowej galerii dostępnej pod adresem https://kokottomek.com/en.
 2. Administratorem galerii internetowej (zwanym dalej Sprzedającym lub galerią internetową Tomasz Kokott ) oraz administratorem danych osobowych jest firma Diorite Tomasz Kokott, 41-800 Zabrze, ul. Sądowa 7/12, zarejestrowana pod numerem NIP: 6482524525
 3. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Artystą jest właściciel praw autorskich Dzieł oferowanych do sprzedaży przez galerię internetową Tomasz Kokott.
 7. Dziełem jest towar, który może być przedmiotem sprzedaży w galerii internetowej Tomasz Kokott.
 8. Zakupem jest transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 9. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników galerii internetowej Tomasz Kokott po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
 10. Użytkownik, który korzysta z galerii internetowej Tomasz Kokott, zobowiązany jest do: – Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; – Korzystania z galerii internetowej Tomasz Kokott w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania; – Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach galerii internetowej Tomasz Kokott niezamówionej informacji handlowej; – Korzystania z galerii internetowej Tomasz Kokott w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Tomasz Kokott; – Korzystania z treści zamieszczonych na stronach galerii internetowej Tomasz Kokott do użytku własnego; – Korzystania z galerii internetowej Tomasz Kokott w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabrania się publikowania w galerii internetowej Tomasz Kokott treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: internet Explorer 10 lub wyższy, Google Chrome 50, Mozilla Firefox 40 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa, Safari 7 lub wyższa b. Włączoną obsługę Java Script c. Aktywny adres e-mai

§. 2. ZAKRES I RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Galeria internetowa Tomasz Kokott przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z galerii internetowej Tomasz Kokott w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: a. Imię i nazwisko, b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz telefonu osoby do kontaktu.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie i spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od galerii internetowej Tomasz Kokott potrzebnych do realizacji zamówienia oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu galerii internetowej Tomasz Kokott.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Galeria internetowa Tomasz Kokott może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania galerii internetowej Tomasz Kokott, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich c. otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. a należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora galerii internetowej Tomasz Kokott zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej galerii internetowej Tomasz Kokott lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora galerii internetowej Tomasz Kokott ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 wynosi 14 dni.

§. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Galeria Tomasz Kokott prowadzi sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronie galerii internetowej Tomasz Kokott. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem galerii Tomasz Kokott są: Sprzedający oraz Kupujący.
 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) oraz Kupującym dokonującym zakupu bez rejestracji. Kupujący dokonujący zakupów bez rejestracji, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo: a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 6 oraz b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach galerii internetowej Tomasz Kokott nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach galerii internetowej Tomasz Kokott stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 7-9. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych galerii internetowej Tomasz Kokott. Dodanie Dzieła do „koszyka” oznacza jedynie możliwość złożenia zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 72 godzin. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Użytkownik może dokonywać zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Galeria internetowa Tomasz Kokott niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli wciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Tomasz Kokott poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 6. Galeria internetowa Tomasz Kokott realizuje również sprzedaż Dzieł „na zamówienie”.Galeria Tomasz Kokott informuje o możliwość i terminie realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin w trakcie dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. Za złożenie zamówienia uważa się wysłanie maila z zapytaniem o dostępność Dzieła na adres office@kokottomek.com. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 10 dni roboczych od poinformowania Kupującego o dostępności Dzieła galeria poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 72 godzin, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
 8. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 7 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak brak przedmiotu zamówienia.
 9. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni robocze. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 10. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 7 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa galerii internetowej Tomasz Kokott dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 11. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie galerii internetowej Tomasz Kokott. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. W przypadku zmiany cen Dzieł zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych do realizacji, Operator galerii internetowej Tomasz Kokott niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Kupujący może w terminie 10 dni odstąpić od umowy na zasadach określonych w §.8. niniejszego Regulaminu
 14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Tomasz Kokott podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 15. Dzieła będące przedmiotem sprzedaży prezentowane na stronach Tomasz Kokott znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł (zwanych dalej Artystami).
 16. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 17. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Tomasz Kokott.  W celu uzyskania opinii na temat możliwości otrzymania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z galerią Tomasz Kokott, pod adresem: office@kokottomek.com
 18. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – rachunek 

  §. 5. WARUNKI DOSTAWY


  1. Prace plastyczne są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszt dostawy na terenie polski jest bezpłatny.

    Koszt wysyłki prac plastycznych  poza Polskę pokrywa Kupujący. 

    Realizacja zamówienia oznacza akceptację kosztów dostawy przez Kupującego.

3. Zamówienia realizowane na terytorium Polski są bezpłatne. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są uzgadniane indywidualnie z Kupującym. Kupujący, który zaakceptuje warunki dostawy jest zobowiązany do dopłaty za przesyłkę różnicy pomiędzy kosztem dostawy na terytorium RP a kosztem dostawy za granicę. Poza terytorium UE Kupujący musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci cła podatków itp.

4. Galeria internetowa dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, zwykle 4 dni robocze. Jednak w wyjątkowych przypadkach dostawa może być realizowana w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych oraz dłuższym w przypadku Dzieł „na zamówienie”  licząc od dnia wpłaty zaliczki. 


§.6. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w galerii internetowej galerii Tomasz Kokott kupujący może zapłacić w następujący sposób: a. Przelewem zwykłym na rachunek bankowy, lub poprzez serwis Przelewy 24 dający wiele możliwości zapłaty. Jeśli Kupujący wybierze przedpłatę (przelew zwykły, lub przelew za pośrednictwem platformy przelewy 24) powinna ona być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie galeria Tomasz Kokott ma prawo odstąpienia od umowy. W tytule przelewu Kupujący powinien podać nazwę pracy bądź w przypadku płatności przez platformę przelewy 24 Kupujący musi podać kod wygenerowany przez system płatności.
 2. W przypadku zamówienia Dzieła oznaczonego jako „na zamówienie” przy wyborze sposobu płatności jako przedpłata Kupujący dokonuje płatności w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania Kupującego o dostępności dzieła i możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie galeria Tomasz Kokott ma prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Płatność za Dzieła może zostać dokonana w jednej walucie PLN, zgodnie z cenami za Dzieła publikowanymi na stronie internetowej. Jeśli adresem dostawy Dzieła jest terytorium poza RP w przypadku zwrotu Dzieła galeria internetowa Tomasz Kokott zwraca Kupującemu kwotę w PLN. Kupujący musi się liczyć z różnicami kursowymi w przypadku przewalutowania kwoty płatności.
 4. Dane do przelewów: Dane do przelewów (w PLN): Diorite Tomasz Kokott, ul. Sądowa 7/12
  41-800, Zabrze m- Bank 21 1140 2004 0000 3702 7747 6969

3.0 zmianie niniejszego regulaminu zarejestrowani Użytkownicy serwisu kokottomek.com powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z art. 384 k.c. oraz będą mieć możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§. 7. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Dzieła.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Dzieło Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§. Reklamacje:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Dzieło wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany Dzieła na wolne od wad,
 • żądać usunięcia wady
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Dzieła, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwe Dzieło na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).§. 10. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI

 1. Galeria internetowa Tomasz Kokott  gwarantuje autentyczność oferowanych Dzieł.
 2. Poprzez autentyczność rozumie się zgodność oferowanego Dzieła z przedstawionym przez Galerię Tomasz Kokott opisem Dzieła.
 3. W przypadku udokumentowania niezgodności Dzieła z opisem przez niezależną instytucję mającą uprawnienia do orzekania o autentyczności dzieł sztuki Tomasz Kokott zobowiązuje się do zwrotu wartości zakupionego Dzieła. Zwrot zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji przez galerię internetową Tomasz Kokott stwierdzenia niezgodności Dzieła z opisem.
 4. Z procedury „gwarancja autentyczności” można skorzystać przesyłając wymienione w punkcie 3 dokumenty pod adresem e-mail: office@kokottomek.com lub telefonicznie pod nr tel. 501-052-719. Galeria malarstwa Tomasz Kokott udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji.

§. 11. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby galeria internetowa Tomasz Kokott oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, 
  w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług galerii internetowej 
  Tomasz Kokott 

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności galerii internetowej Tomasz Kokott w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany, a także zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem galerii internetowej Tomasz Kokott treści bezprawnych.
 5. Galeria internetowa Tomasz Kokott prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika. Nie wyklucza to jednak skorzystania z możliwości darmowego zwrotu Dzieła, w przypadku gdy Kupujący uzna, że gama kolorystyczna oryginału nie do końca mu odpowiada. 
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w wielkości prezentowanych prac w wizualizacjach dzieł we wnętrzach, należ zwracać uwagę na dokładny opis wymiarów które w tym przypadku są wiążące. 
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (Artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronach galerii internetowej Tomasz Kokott. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania z galerii internetowej Tomasz Kokott prac Artystów, co do których istnieją podejrzenia, iż zamieszczoną w galerii internetowej Tomasz Kokott treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Kupującego. W przypadku zwrotu Dzieła lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Sprzedającego.
 9. Kupujący odbierający przesyłkę potwierdza jej stan. Sprawdzenie stanu przesyłki i, przy ewentualnym stwierdzeniu szkody, sporządzenie protokołu szkody powinno mieć miejsce przed formalnym odbiorem, dla zabezpieczenia interesów Kupującego.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Galeria Tomasz Kokott zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest galeria internetowa Tomasz Kokott, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Operator galerii internetowej Tomasz Kokott może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Operator galerii internetowej Tomasz Kokott nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 2. Galeria internetowa Tomasz Kokott zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy galerii internetowej Tomasz Kokott Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu galerii internetowej Tomasz Kokott jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika galeria internetowa Tomasz Kokott usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Tomasz Kokott. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. Galeria internetowa Tomasz Kokott zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach galerii internetowej Tomasz Kokott. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

W internetowej Galerii malarstwa szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tej zakładce zostały opisane wszystkie informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Korzystający z naszej strony nasi klienci pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis galerii  wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Założenie konta na naszych serwisach, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje niezbędne do zidentyfikowania Klienta dokonującego zakupu (imię i nazwisko), umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres zamieszkania, adres e-mail i telefon) oraz informacje gdzie dostarczyć przesyłkę (adres wysyłki). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez internetową galerie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Galeria internetowa nie udostępnia informacji osobistych innym podmiotom, poza celem realizacji zamówienia (firmy kurierskie)

Każdy klient internetowej galerii ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji podanych na stronie galerii, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Internetowagaleria malarstwa Tomasz Kokott ul. Sądowa 7/12, 41-800 Zabrze.

Możliwość dokonania zakupu w naszych serwisach możliwa jest z kontem użytkownika niezbędne jest podanie danych teleadresowych z uwagi na możliwość zidentyfikowania, skontaktowania się z użytkownikiem jak i dostarczenia mu zakupionego towaru.Pozostawienie swoich danych w serwisach jest dobrowolną

decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Galeria internetowa jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny:

a) Klauzula zgodna z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119, s.l) – RODO – informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest Galeria internetowa , Tomasz Kokott z siedzibą w Zabrzu, ul. Sądowa 7/12, 41–800 Zabrze

W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail office@kokottomek.com, pod numerem telefonu +48 501 052 719 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

Cele i podstawy przetwarzania:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

A. w celach informujących o wydarzeniach organizowanych przez Internetową galerię malarstwa

B. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, b

udowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 litRODO;

C. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  RODO,

D. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe), 
-Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów

znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie

w oparciu o analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.

COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych www.kokottomasz.com jest: Galeria internetowa , Diorite Tomasz Kokott z siedzibą pod adresem Sądowa 7/12,  41-800 Zabrze, NIP: 6482524525

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach.

2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, reklamacji, kontaktu handlowego lub wysyłki newslettera.

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4. Galeria internetowa zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług

5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich w celu nadania przesyłki. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Operator galerii internetowej może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną

d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną

7. Operator galerii internetowej nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8. Galeria internetowa zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy galerii internetowej 

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu galerii internetowej jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika galeria internetowa usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Galeria internetowa korzysta z plików cookies. Korzystając dalej z serwisu bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności internetowej galerii 
2. Termin “plik cookie”, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz VI art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Plikami Cookies są niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez internetową galerię wyłącznie w celu umożliwienia poprawnego działania funkcjonalności serwisu, tworzenia statystyk oraz administrowania serwisem. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

5. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania galerii internetowej. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

a) utrzymanie sesji użytkownika

b) zapisanie stanu sesji użytkownika

c) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania

d) zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z galerii internetowej, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

a) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu

b) zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy

c) przywrócenie sesji użytkownika

d) zapamiętanie ostatnio wy branej kategorii w produkcie

e) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo

f) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w galerii internetowej

g) zapamiętywanie koszyka tymczasowego w sklepie

h) zapamiętywanie indywidualnych ustawień i preferencji (np. wybrany język, wybrana waluta, zaakceptowanie polityki cookies).

7. Galeria internetowa wykorzystuje też pliki cookies w celu zbierania zbiorczych statystyk za pośrednictwem narzędzia google analitycs (zgodnie z polityką prywatności firmy google dostępnej na tej stronie: <a href=’www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/“>www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/</a>), które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy galerii internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jak zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce można się dowiedzieć na stronie internetowej <a href=”http://cookies.matysart.pr>http://cookies.matysart.pl</a>. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności galerii internetowej.

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania

b. czas wysłania odpowiedzi

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik

f. informacje o przeglądarce użytkownika

g. Informacje o adresie IP

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.